Zásady zpracování osobních údajů

OSTROJ a.s. považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí patřičnou pozornost. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 („GDPR“), zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR. 

Tímto dokumentem poskytujeme informace o zpracování osobních údajů externích osob a o právech
souvisejících s tímto zpracováváním, a to zejména následujících subjektů údajů:

Jsme správci vašich osobních údajů a naše základní kontaktní údaje jsou:

OSTROJ a.s., IČO 451 93 681, se sídlem Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava
společnost je vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 349
e-mail: gdpr@ostroj.cz, tel. č.: + 420 553 872 111, www.ostroj.cz

Z jakého právního důvodu a za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat: 

a to bez nutnosti vašeho souhlasu.

S vaším souhlasem:

Může nastat situace, že budeme pro některý účel zpracování osobních údajů vyžadovat váš výslovný souhlas. V takovém případě bude předání vašich osobních údajů zcela dobrovolné a souhlas bude možné kdykoliv odvolat. Při udělení souhlasu vám poskytneme podrobné informace o tomto zpracování, jeho účelu a o vašich právech. 

Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

Budeme zpracovávat zejména dále uvedené osobní údaje, a to vždy jen v nezbytně nutném rozsahu:

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, název/obchodní firma, titul, datum narození, IČO, DIČ, druh a číslo dokladu totožnosti, fyzická podoba zachycena v rámci kamerového systému,
  2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí zejména adresa trvalého pobytu, adresa sídla či místa podnikání, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo či jiné kontaktní údaje, které nám sdělíte,
  3. platební a fakturační údaje, jimiž se rozumí zejména číslo bankovního účtu a fakturační adresa,
  4. další údaje nad rámec údajů ad A-C, jako je zboží či činnost, kterou si u nás objednáváte nebo my u vás, údaje ze vzájemné komunikace, údaje získané v rámci návštěvy našeho areálu, registrační značka vozidla aj.

Pro úplnost uvádíme, že osobní údaje získáváme jednak přímo od vás a/nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, z vašich webových stránek apod.).

Provozujeme kamerový systém

V rámci našich nemovitostí provozujeme kamerový systém za účelem ochrany majetku a zdraví osob, bezpečnosti a prevence vzniku škod. Při provozování kamerového systému dochází ke zpracování osobních údajů osob, spočívajících v zachycení jejich fyzické podoby na kamerovém záznamu. Rozsah a umístění jednotlivých kamerových systémů je k dispozici zde. Konkrétní místa jsou zřetelně označena informační tabulkou. Záznamy jsou ukládány na zabezpečených úložištích maximálně po dobu 7 dnů a následně přepisovány ve smyčkách, pokud pro ochranu našich oprávněných zájmů není potřeba delší doba pro jejich uložení (pro účely šetření Policie ČR apod.). Další informace o provozování kamerového systému poskytne vedoucí Správy majetku (pro kontakt využijte shora uvedené kontaktní údaje).

Jaké bude zabezpečení vašich osobních údajů

S vašimi osobními údaji nakládáme s náležitou péčí a v souladu s GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Důsledně dodržujeme bezpečnostní opatření a osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků; přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby poučené o zacházení s osobními údaji.

Máte právo na:

  1. přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme - jednoduše řečeno, máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme a proč;
  2. opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou úplné nebo přesné;
  3. výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud však nemáme právní důvod pro jejich zpracování;
  4. vznesení námitky proti zpracování, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu;
  5. přenesení osobních údajů, které jste nám sdělil, k jinému správci;
  6. odvolání souhlasu, pokud budeme zpracovávat osobní údaje na základě vašeho souhlasu, a to bez jakýchkoliv vícenákladů a následků. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Standardně osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Výjimku představují situace, kdy tato povinnost pro nás plyne z právních předpisů (zejména ve vztahu k orgánům státní moci) nebo ve vztahu k externím společnostem, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. zabezpečení areálu, pojištění), jímž však poskytujeme osobní údaje pouze v minimálně nutném rozsahu a smluvně se nám zavazují k odpovídající ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo
EU.

Neprovozujeme automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování ani profilování.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro který je zpracováváme, a dále jen po dobu nezbytně nutnou na ochranu našich oprávněných zájmů, Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti OSTROJ a.s. – pro externí osoby zejména pro výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Běžně tato doba nepřekročí 3 roky od posledního kontaktu s vámi. V některých případech se může jednat i o dobu delší, v návaznosti na archivační doby stanovené obecně závaznými právními předpisy, např. zákonem o archivnictví, o účetnictví aj.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit

Kdykoliv nás kontaktujte na e-mailové adrese: gdpr@ostroj.cz, nebo využijte ostatní, shora uvedené kontaktní údaje. Vaší žádostí se budeme ihned zabývat, můžete však být požádáni o doplňující informace. Žádost může být za určitých podmínek zpoplatněna, především v případě, že je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje.

Máte právo podat stížnost k dozorovanému úřadu

Kontakt na dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Newsletter

Novinky z oboru a další informace o dění v OSTROJi. Odebírejte náš newsletter a vytěžíte každou informaci.